Recap AMA: Ferrum (FRM)

ADMIN : Hello dear friends. We are glad to see here Ian Friend Co-Founder of Ferrum Network. Welcome to our community @ifriend05 You honored us. We will be delighted to welcome you.

(T: Merhaba sevgili arkadaşlar. Ferrum Network Kurucu Ortağı Ian Friend’i burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Topluluğumuza hoş geldiniz @ifriend05 Bizi onurlandırdınız. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. )

CEO : Hey everyone !

Q : Thank you for taking your time :pray:

Let’s start introduction :blush:

Can you introduce yourself to the community?

(T : Zaman ayırdığınız için teşekkürler

Girişe başlayalım

Kendinizi topluluğa tanıtabilir misiniz?)

A : Yes of course. My name is Ian Friend and I am the co founder and COO of Ferrum Network. Prior to founding Ferrum nearly 2.5 years ago, I was a blockchain lawyer in New York City.

(T: Evet tabi ki. Benim adım Ian Friend ve Ferrum Network’ün kurucu ortağı ve COO’suyum. Yaklaşık 2,5 yıl önce Ferrum’u kurmadan önce, New York’ta bir blockchain avukatıydım.)

Q : Can you briefly describe what is the Ferrum Network project?And What’s Ferrum’s main function?

(T: Kısaca Ferrum Network projesinin ne olduğunu ve Ferrum’un ana işlevinin ne olduğunu açıklar mısınız?)

A : Ferrum Network is building a DeFi ecosystem of user friendly products that are designed to remove barriers to mass adoption and make crypto easy and valuable for everyone. We have 4 working products, over 20,000 active users, 45+ staking clients, nearly $20 million TVL across our staking protocol, a successful incubator, 7 utilities for the FRM token, a derivative governance token called FRMx, a generous staking program, a holders rewards program and exclusive access to pre sales for FRM holders…we have been very busy in the past two years!

Welcome to Ferrum Network Ecosystem

- 45+ Staking technology clients with $20+ million TVL

- 4 Working products

- Active buy back of the FRM token

- High APY staking

- DeFi incubator with presale access to FRM holders

… And much more!

https://youtu.be/0K6un2MDoPQ

( T : Ferrum Network, kitlesel benimsemenin önündeki engelleri kaldırmak ve kriptoyu herkes için kolay ve değerli hale getirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu ürünlerden oluşan bir DeFi ekosistemi inşa ediyor. 4 çalışan ürünümüz, 20.000'den fazla aktif kullanıcımız, 45+ hisseli müşterimiz, stake protokolümüzde yaklaşık 20 milyon $ ‘lık TVL, başarılı bir kuluçka makinesi, FRM belirteci için 7 yardımcı program, FRMx adı verilen bir türev yönetişim jetonu, cömert bir stake programı, sahipler var ödül programı ve FRM sahipleri için ön satışlara özel erişim. Son iki yıldır çok meşguldük!

- $ 20 + milyon TVL ile 45+ Staking teknolojisi müşterisi

- 4 Çalışan ürün

- FRM jetonunun aktif geri alımı

- Yüksek APY stake etme

- FRM sahiplerine satış öncesi erişime sahip DeFi inkübatörü )

We also have a vibrant and passionate Turkish community! Which is one reason I wanted to do this AMA. To give back to them for their support over the years.

https://t.me/Ferrumnetworktu ( T : Ayrıca canlı ve tutkulu bir Türk grubumuz var! Bu AMA’yı yapmak istememin bir nedeni bu. Destekleri için onlara bir karşılık vermek)

Q: Can you give us little information about Unifyre wallet?

(T : Bize Unifyre cüzdanı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz??

A : Yes of course, UniFyre is our mobile non custodial wallet designed to make crypto simple for all users. We built a completely unique technology for sending crypto called Link Drops. It allows you to send crypto anywhere using a link. No wallet addresses needed. Here is an example.

(T: Evet, elbette UniFyre, kriptoyu tüm kullanıcılar için basit hale getirmek için tasarlanmış mobil, gözetimsiz cüzdanımızdır. Link Drops adlı kripto göndermek için tamamen benzersiz bir teknoloji geliştirdik. Bir bağlantı kullanarak istediğiniz yere kripto göndermenize olanak tanır. Cüzdan adresine gerek yok. İşte bir örnek.)

https://u.linkdrop.us/Tku6Sk3hJebcInUsD_eAjuplj3t7

With Link Drops, you can send crypto over any medium like Telegram, Twitter, Facebook even email! Its perfect for new users and also experienced users who are scared about sending crypto to the wrong address. We completely solved those problems. Its really incredible technology that no one else has.

(Link Drops ile Telegram, Twitter, Facebook hatta e-posta gibi herhangi bir ortam üzerinden kripto gönderebilirsiniz! Yeni kullanıcılar ve ayrıca yanlış adrese kripto göndermekten korkan deneyimli kullanıcılar için mükemmeldir. Bu sorunları tamamen çözdük. Başka kimsenin sahip olmadığı gerçekten inanılmaz bir teknoloji)

Q : So you send us ferrum? Is it that simple

(T: Yani bize ferrum mu gönderiyorsun? Bu kadar basit mi? )

A : Yes FRM and any other crypto listed in UniFyre Wallet. Next we will be adding BTC! Youll be able to send BTC to anyone using a linK! We have a huge marketing campaign planned for that.

(T : Evet, FRM ve UniFyre Cüzdan’da listelenen diğer tüm kriptolar. Sonra BTC ekleyeceğiz! LinK kullanan herkese BTC gönderebileceksiniz! Bunun için planlanmış büyük bir pazarlama kampanyamız var.)

Q: I first heard of Linkdrop in your project. It sounded crazy. Now I have experienced this and realized that it is a very nice innovation. Congularitions

( T : Linkdrop’u ilk olarak projenizde duydum. Çılgınca geldi. Şimdi bunu yaşadım ve çok güzel bir yenilik olduğunu anladım. Tebrikler)

A: Thank you! Its just one of many many unique and valuable Ferrum technologies and FRM utilities: Ferrum.network/utilities

(T : Teşekkür ederim! Birçok benzersiz ve değerli Ferrum teknolojisinden ve FRM hizmetlerinden sadece biri: Ferrum.network/utilities buradan bakabilirsin)

Q : So i want to ask other things about your products 🤔

What is DeFi inkubator and what are the benefits?

(T: Bu yüzden ürünleriniz hakkında başka bir şey sormak istiyorum

DeFi inkubator nedir ve faydaları nelerdir? )

A : Yes our incubator is called The Foundry (https://thefoundry.one/) it is a partnership between Ferrum and Duck DAO and we provide exclusive pre sale access to Ferrum supporters in hot new projects

(T: Evet, kuluçka merkezimizin adı The Foundry (https://thefoundry.one/), Ferrum ve Duck DAO arasındaki bir ortaklıktır ve yeni sıcak projelerde Ferrum destekçilerine özel satış öncesi erişim sağlıyoruz)

Anyone holding at least 25,000 FRM in their UniFyre Wallet gets access to pre sales in projects like Bondly and our newest incubation called Poolz

(T: UniFyre Cüzdanında en az 25.000 FRM tutan herkes, Bondly ve Poolz adlı en yeni inkübasyonumuz gibi projelerdeki ön satışlara erişebilir)

Q : Would you like to talk about your achievements? What have you achieved with Ferrum Network? (Apart from what you said)

(T: Başarılarınızdan bahsetmek ister misiniz? Ferrum Ağı ile neler başardınız? (Ferrum projesi dışında)

A : Well aside from UniFyre and the incubator, we have a successful staking as a service business which has signed up over 45 clients and resulted in over $150,000 in FRM buybacks. There is currently over $20 million total value locked in our staking protocol across our clients staking. Here is more information on it: ferrum.network/staking-statistics

(T: UniFyre ve kuluçka makinesinin yanı sıra, 45'ten fazla müşteriyi kaydeden ve 150.000 $ ‘dan fazla FRM geri alımıyla sonuçlanan bir hizmet işletmesi olarak başarılı bir hisseye sahibiz. Müşterilerimiz arasında stake etme protokolümüzde şu anda 20 milyon $ ‘ın üzerinde toplam değer var. Daha fazla bilgi için: ferrum.network/staking-statistics)

Q : You have a lot of products. You are very busy. You and your other friends are also active in groups. How do you keep up with all of them? How do you manage to control them?

(T: Bir çok ürününüz var. Çok meşgulsün. Siz ve diğer arkadaşlarınız da gruplar halinde aktifsiniz. Hepsine nasıl ayak uyduruyorsunuz? Onları kontrol etmeyi nasıl başarıyorsunuz ?)

A: We have a passionate community and we love when they show their support for Ferrum across the crypto space. Our team loves what we do and we work all day every day on Ferrum. We live, eat and sleep Ferrum!

(T: Tutkulu bir topluluğumuz var ve kripto alanında Ferrum’a desteklerini göstermelerini seviyoruz. Ekibimiz yaptığımız işi seviyor ve her gün Ferrum üzerinde çalışıyoruz. Ferrum yaşar, yemek yer ve uyuruz)

https://twitter.com/CryptoVertex/status/1338590122145689601?s=19

Another thing we just did is we brought on one of the biggest YouTubers in all of crypto to be our advisor: Bitboy. He is going to help spread the Ferrum message far and wide!

We’re so excited that BitBoy has joined our Advisory team!

With tremendous social media expertise and an amazing following, BitBoy will be a huge asset for our marketing and growth. We could not be more thrilled and honored to have him as an advisor!

https://medium.com/ferrumnetwork/introducing-our-new-marketing-and-growth-advisor-bitboy-e6afb0df817c?source=friends_link&sk=5de586568683f5d3ecd3434d204a2644

(T: Az önce yaptığımız bir diğer şey de, tüm kripto para birimlerindeki en büyük YouTuber’lardan birini danışmanımız olarak getirdik: Bitboy. Ferrum’un mesajının her yere yayılmasına yardım edecek! Muazzam sosyal medya uzmanlığı ve harika bir takipçi kitlesi ile BitBoy, pazarlamamız ve büyümemiz için büyük bir varlık olacak. Onu danışman olarak görmekten daha heyecanlı ve onurlu olamazdık

https://medium.com/ferrumnetwork/introducing-our-new-marketing-and-growth-advisor-bitboy-e6afb0df817c?source=friends_link&sk=5de586568683f5d3ecd3434d204a2644 )

Q : Yes, I heard Bitboy. Big transfer

Obviously you care about communities.

(T: Evet, Bitboy’u duydum. Büyük transfer

Belli ki toplulukları önemsiyorsun.)

A: Yes we care deeply about our investors and community and doing right by them. Thats why we work so hard and have brought on a huge influencer. In crypto you need to be famous in order to reach the top and we are working every day on that.

(T: Evet, yatırımcılarımıza ve topluluğumuza derinden önem veriyoruz ve onlar için doğru davranıyoruz. Bu yüzden çok çalışıyoruz ve büyük bir etkileyiciyi getirdik. Kriptoda zirveye ulaşmak için ünlü olmanız gerekiyor ve biz bunun üzerinde her gün çalışıyoruz.)

Q : What other plans do you have for global expansion?

(T: Küresel büyüme için başka hangi planlarınız var mı ?)

A: Aside from a huge influencer and marketing campaign, we are also looking at listing on a global exchange. We believe this was one of the missing pieces for Ferrum and we are working towards that.

(T: Büyük bir etkileyici ve pazarlama kampanyasının yanı sıra, küresel bir borsada listelenmeye de bakıyoruz. Bunun Ferrum için eksik parçalardan biri olduğuna inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz.)

Q: Thank you for all the answers. 🤝 We can go into segment two if you ready :) For Twitter questions.

(T: Tüm cevaplar için teşekkür ederim. Hazırsanız ikinci bölüme geçebiliriz :)

BÖLÜM 2 TWITTER SORULARI

Q1 from @ waybesuricata

When I looked at your roadmap, I saw that you had a Main Net Launch plan in the first quarter of 2021. Could you give us detailed information on this subject? What benefits will it have for users and your project? #FRM $FRM

( T : Yol haritanıza baktığımda 2021'in ilk çeyreğinde bir Mainnet planınız olduğunu gördüm. Bu konuda bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Kullanıcılar ve projeniz için ne gibi faydalar sağlayacak?)

A: Yes so the main net will launch sometime in 2021. The ferrum main net is very valuable and interesting because its a cross chain protocol that allows users to send any crypto (BTC, ETH, XRP, etc) in milliseconds for near zero fees. To run a transaction on the Ferrum Network costs FRM as gas, and a small amount is burned whenever that occurs. So the system is deflationary

(T: Evet, bu yüzden ana ağ 2021'de açılacak. Ferrum ana ağı çok değerli ve ilgi çekicidir çünkü kullanıcıların neredeyse sıfır ücret karşılığında milisaniyeler içinde herhangi bir kripto (BTC, ETH, XRP, vb.) Göndermesine olanak tanıyan bir çapraz zincir protokolüdür.

Ferrum Ağı’nda bir işlemi yürütmek için gaz olarak FRM’ye mal olur ve bu gerçekleştiğinde küçük bir miktar yakılır)

Q2 from @ wioachi

Ferrum have two types of wallet.. which are Unifyre wallet & SubZero Wallet ! So, What are the difference between those wallets & their specialities?

#FRM $FRM

(T: Ferrum’un iki tür cüzdanı vardır. Bunlar Unifyre cüzdanı ve SubZero Cüzdanıdır! Öyleyse, bu cüzdanlar ve özellikleri arasındaki fark nedir?)

A : UniFyre is our mobile non custodial “hot” wallet meaning its designed for every day usage. Sub Zero is our cold storage wallet like Ledger or Trezor but instead of a thumbdrive type device, it actually works on an offline Android phone. So you can turn your old phone into an ultra secure cold storage device that is more accessible, easier to use, and way cheaper than a Ledger.

(T: UniFyre, mobil gözetim dışı “sıcak” cüzdanımızdır, yani günlük kullanım için tasarlanmıştır. Sub Zero, Ledger veya Trezor gibi soğuk depolama cüzdanımızdır, ancak başparmakla çalışan tipte bir cihaz yerine, aslında çevrimdışı bir Android telefonda çalışır. Böylece eski telefonunuzu daha erişilebilir, kullanımı daha kolay ve bir Ledger’dan çok daha ucuz olan ultra güvenli bir soğuk depolama cihazına dönüştürebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=BguIizLwzv4&t=1s Buradan izleyebilirsiniz)

Q: Thank you very much for your services.

These are too good to be true. When can I get Sub-Zero wallet?

(T: Hizmetleriniz için çok teşekkür ederim.

Bunlar çok iyi. Sub-Zero cüzdanını ne zaman alabilirim?)

A: It will be launched sometime next year

(T: Gelecek yıl aktif olacak)

Q3 from @ Nurullahbiçen

Can you explain the difference between #FRM and #FRMX? Are they effective in a very different field?

( T: #FRM ve #FRMX arasındaki farkı açıklayabilir misiniz? Alanları farklı mıdır ?)

A: Yes FRM is our main utility token with 7 different utlities (ferrum.network/utilities) . FRMx is our governance token which is designed to be very scarce and valuable. However,

if you hold FRM and FRMx in your UniFyre Wallet, you qualify for monthly rewards as high as 30% APY. Ferrum.network/rewards there are so many ways to earn with FRM!)

(T: Evet FRM, 7 farklı yardımcı programa (ferrum.network/utilities) sahip ana yardımcı program simgemizdir. FRMx, çok kıt ve değerli olacak şekilde tasarlanmış yönetişim simgemizdir. Ancak, UniFyre Cüzdanınızda FRM ve FRMx tutarsanız,% 30 APY gibi yüksek aylık ödüllere hak kazanırsınız.)

We also have 4 different kinds of staking! So you can earn rewards in so many ways with Ferrum. Ferrum.network/staking-statistics

(T: Ayrıca 4 farklı stake etme yöntemimiz var! Yani Ferrum ile pek çok şekilde ödül kazanabilirsiniz. Ferrum.network/staking-statistics)

Q4 from @ AhmetSalihDuma1

As Ferrum network is works on Financial services ! So, Which types of Blockchain based financial services are provided by Ferrum Network ? What’s the actual benefits of ferrum solutions to users ?

(T: Ferrum ağı Finansal hizmetler üzerinde çalıştığı için! Peki, Ferrum Network tarafından hangi tür Blockchain tabanlı finansal hizmetler sağlanmaktadır? Ferrum çözümlerinin kullanıcılara gerçek faydaları nelerdir?)

A: We have 4 or 5 products, each with different servies and use cases. For instance we have an exchange business in Africa called First Kudi. We have UniFyre Wallet, we have DeFi Staking, we have an incubator. Theres just so much in the Ferrum ecosystem and more to come! Welcome to Ferrum Network Ecosystem

- 45+ Staking technology clients with $20+ million TVL

- 4 Working products

- Active buy back of the FRM token

- High APY staking

- DeFi incubator with presale access to FRM holders

… And much more!

https://youtu.be/0K6un2MDoPQ

(T: Her biri farklı hizmet ve kullanım durumlarına sahip 4 veya 5 ürünümüz var. Örneğin Afrika’da First Kudi adında bir takas işimiz var. UniFyre Cüzdanımız var, DeFi Staking’imiz var, bir kuluçka makinemiz var. Ferrum ekosisteminde çok şey var ve daha fazlası gelecek!)

· Last Segment

I want to make a reminder before moving on to segment 3. Please remember to join our community of Turkey

https://t.me/Ferrumnetworktu

People can’t wait to ask you questions. If you are ready, a wave of questions will come upon you. Maybe the tsunami

(T: AMA İçin Son Part

3. segmente geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen Türkiye topluluğumuza katılmayı unutmayın 🇹🇷:

https://t.me/Ferrumnetworktu

İnsanlar size soru sormak için sabırsızlanıyor. Hazırsanız, size bir soru dalgası gelecek)

Q1 : Can you tell us what the Ferrum project will bring us, I hope it will not disappoint like other projects.

(T:Ferrum projesinin bize ne getireceğini söyler misiniz umarım diğer projeler gibi hayal kırıklığına uğramayız.)

A :Pls go to our community and ask if anyone is disappointed in us. We work non stop to bring people value.

(T: Topluluğumuza gidin ve kimsenin bizde hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığını sorun. İnsanlara değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz.)

Q2 : As stated in your website that holding FRM and FRMx in UniFyre Wallet amplifies monthly rewards. When holding both tokens together you will be able to receive up to an Annual Percentage Yield (APY) of 30% without having to lock up tokens. So with this scenario how can we earn APY if it is not locked up? How does APY being calculated by just holding? What is more profitable in Ferrum Network, holding or staking? What is the difference between staking and holding in terms of applying it in your network?

(T: Web sitenizde belirtildiği gibi, FRM ve FRMx’i UniFyre Wallet’ta bulundurmanız aylık ödülleri artırır. Her iki jetonu bir arada tuttuğunuzda, jetonları kilitlemenize gerek kalmadan% 30'a kadar Yıllık Yüzde Verim (APY) elde edebilirsiniz. Peki bu senaryo ile kilitli değilse nasıl APY kazanabiliriz? APY sadece tutularak nasıl hesaplanır? Ferrum Network’te tutma veya stake etme konusunda daha karlı olan nedir? Ağınızda uygulama açısından stake etme ve tutma arasındaki fark nedir?)

A: With holders rewards, you are not locked up. If you hold, you will earn according to your holdings (minimum 50,000 FRM and 1 FRMx). ferrum.network/rewards

(T: Sahiplerin ödülleri ile kilitli değilsiniz. Elinizde tutarsanız, varlıklarınıza göre kazanacaksınız (minimum 50.000 FRM ve 1 FRMx). ferrum.network/rewards )

Q3: I have never seen an honest and caring founder as you. Your detail and prompt response to our enquires are always appreciated. As SATOSHI COMMUNITY MEMBERS, how can we contribute our quarter to the success of $FERRUM?

(T: Senin kadar dürüst ve sevecen bir kurucu görmedim. Detaylarınız ve sorularımıza hızlı yanıtınız her zaman takdir edilmektedir. SATOSHI TOPLULUK ÜYELERİ olarak çeyreğimizin $ FERRUM’un başarısına nasıl katkıda bulunabiliriz?)

A: Thank you! You can join our community and start promoting Ferrum to your friends! Ferrum has a ton coming up for 2021, so its a good time to get onboard

(T: Teşekkür ederim! Topluluğumuza katılabilir ve Ferrum’u arkadaşlarınıza tanıtmaya başlayabilirsiniz! Ferrum’un 2021 için bir ton yaklaşması var, bu yüzden gemiye binmek için iyi bir zaman)

>Important links for Ferrum

· Web: https://ferrum.network

· Twitter: https://twitter.com/FerrumNetwork

· Telegram (Global): https://t.me/ferrum_network

· Telegram (Türkiye): https://t.me/Ferrumnetworktu

· Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/ferrum-network/

>Important links for Kazanç Rehberi

· Twitter: https://twitter.com/kazanc_rehberi

· Telegram (Chat): https://t.me/kazancrehberi

· Telegram (Trade): https://t.me/traderehberi

· Telegram (ANN): https://t.me/kazancrehberiduyuru

Kriptopara Yardımlaşma Platformu!