OPENING (AÇILIŞ)

ADMIN : Hello dear friends , today we have AMA With NULS project . Welcome @Berzeck1 Regional Manager of NULS TEAM. Glad to see you here

(T: Merhaba sevgili dostlar, bugün NULS projesi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz @Berzeck1 kendisi NULS TEAM Bölge Müdürüdür. Sizi burda gördüğüme memnun oldum)

CEO: hello! glad to behere… i am ready

(T: Merhaba! burada olduğum için memnunum hazırım başlayalım.)

Q : Lets start Segment 1 ( introduce) can you introduce yourself to community please?

(T: Segment 1'i başlatalım öyleyse, lütfen topluluğa kendinizi tanıtır mısınız ?)

A : My name is Mario, but everybody knows me as Berzeck, I am from third world country in South America, I started in crypto since 2014 , i hold a computer sciences degree

(T: Benim adım Mario, ama herkes beni Berzeck olarak tanıyor, Güney Amerika’daki üçüncü dünya ülkesindenim, 2014'ten beri kriptoda başladım, bilgisayar bilimleri derecesine sahibim.)

right now i am in charge of the NULS western operations and basically my job is to get enhance community and get more partners onboard

(T: şu anda NULS batı operasyonlarından sorumluyum ve temelde işim toplumu geliştirmek ve daha fazla iş ortağı edinmek)

Q1: What is NULS? What is the role in blockchain?

(T: NULS nedir? Blockchain’deki rolü nedir?)

A: NULS is a microservices-driven blockchain project that uses the Proof of Credit (PoC) consensus mechanism (dPoS plus credit rating) to mine via staking.

The NULS modular design features NULSTAR, a microservices-based framework reportedly enabling enterprise-grade blockchain solutions for smart contracts, private chains, public chains, dApps and NRC-20 tokenization. NULS 1.0 mainnet launched in July, 2018. The main product of NULS is Chain Factory, a chain-building tool that allows businesses to utilize the plug-and-play selection of modules from the NULS Module Repository including cross-chain consensus for asset value circulation within the NULS ecosystem

(T: NULS, bahis yoluyla madencilik yapmak için Kredi Kanıtı (PoC) konsensüs mekanizmasını (dPoS artı kredi notu) kullanan mikro hizmetlere dayalı bir blockchain projesidir.

NULS modüler tasarımı, akıllı sözleşmeler, özel zincirler, halka açık zincirler, dApp’ler ve NRC-20 tokenizasyonu için kurumsal düzeyde blockchain çözümleri sağlayan mikro hizmet tabanlı bir çerçeve olan NULSTAR’a sahiptir. NULS 1.0 ana ağı Temmuz 2018'de piyasaya sürüldü. NULS’un ana ürünü, işletmelerin varlık değeri için zincirler arası konsensüs de dahil olmak üzere NULS Modül Deposundan tak ve çalıştır modül seçimini kullanmalarına izin veren bir zincir oluşturma aracı olan Zincir Fabrikasıdır.)

Q2 : Can you explain how is the security system in NULS? How is it work?

(T: NULS’taki güvenlik sisteminin nasıl olduğunu açıklayabilir misiniz? Nasıl çalışır?)

A: NULS has improved the DPoS consensus system adding an embedded mechanism that allows automatic punishment for bad behaving nodes

for example if a node tries to double spend, or it just nor process on time, then the network will issue yellow cards, each yellow card effectively reduces the reward rate for each node and their stakers, until eventually they are kicked off from the network with a red card . another difference with DPoS systems is that we do not have a hard cap for the number of nodes that can process transactions

(T: NULS, DPoS konsensüs sistemini geliştirerek kötü davranış düğümleri için otomatik cezalandırmaya izin veren gömülü bir mekanizma ekledi. örneğin bir düğüm iki kat harcama yapmaya çalışırsa veya sadece ne de zamanında işlenmezse, ağ sarı kartlar verir, her sarı kart, sonunda ağdan atılana kadar her düğüm ve stakeri için ödül oranını etkili bir şekilde azaltır. DPoS sistemleri ile diğer bir fark, işlemleri işleyebilen düğüm sayısı için zor bir başlığa sahip olmamamızdır.)

Q3 : NULS listed on very quality exchanges. Can you say some exchange where NULS listed for example? How did you achieve listed on these exchanges?

(T: NULS birçok kaliteli borsalarda listelendi. Örneğin, NULS’un listelendiği borsalardan örnek verebilir misiniz? Bu borsalarda listelenmesi için nasıl süreç izlediniz ?)

A: Binance, Okex, huobi, Kucoin, WB .. we are listed in several exchanges indeed, we applied normally as any other coin bad gladly we have been integrated and accepted relatively fast. We expect the same for our cross chian solution blockchain Nerve Network :relaxed:

(T: Binance, Okex, huobi, Kucoin, WB .. biz gerçekten birkaç borsada listelenen, normalde başka bir bozuk para olarak uyguladık, memnuniyetle entegre ve nispeten hızlı kabul ettik. Aynı şeyi çapraz chain çözüm olan Nerve Network için de bekliyoruz.)

Q4: Does NULS have its own wallet? then what kind and type? And how can we join Nerve airdrop? Can you tell please .

(T: NULS’un kendi cüzdanı var mı? var ise nasıl olduğunu açıklayabilir misiniz? Ve Nerve airdrop’a nasıl katılabiliriz? Bunu de açıklayabilir misiniz ?)

A: of course, we have a full noe wallet (just useful if you own a consensus node), a light desktop wallet and a web wallet. whats more, if you build your own customized blockchain using Chain Factory, it will create a compile an explorer and a web wallet for your project instantly!

(T: Tabii ki, tam bir düğüm cüzdanımız var (sadece bir fikir birliği düğümünüz varsa yararlıdır), hafif bir masaüstü cüzdanı ve bir web cüzdanımız mevcuttur. Dahası, Zincir Fabrikası’nı kullanarak kendi özelleştirilmiş blok zincirinizi inşa ederseniz, derhal bir kaşif ve projeniz için bir web cüzdanı oluşturacaktır!)

Q: Can you tell something about Nerve?

(T: Nerve hakkında bir şeyler daha söyleyebilir misin?)

A: Sure! Nerve is our own cross chain solution designed to complement NULS blockchain, it will allow btc, eth and other token holders to enjoy the benefits of NULS blckchain (like its speed) and vice versa. The design is a lot simple than COSMOS for example because its is not to be a single chain for every task but to complement NULS blcokchain, for example Nerve does not have smart contracts module because it will use the one that NULS offers so NULS + Nerve is the full solution, but having 2 blcokchains enables us to evolve and adapt faster .

(T: Elbette! Nerve, NULS blok zincirini tamamlamak için tasarlanmış kendi çapraz zincir çözümümüzdür, btc, eth ve diğer token sahiplerinin NULS blckchain’in (hızı gibi) avantajlarından yararlanması içindir. tasarım COSMOS’tan çok basittir, çünkü her görev için tek bir zincir değil, NULS blcokchain’i tamamlamaktır, örneğin Nerve’in akıllı sözleşme modülü yoktur çünkü NULS’un sunduğu modülü kullanacaktır. NULS + Nerve tam çözümdür, ancak 2 blok zincirine sahip olmak daha hızlı gelişmemize ve uyum sağlamamıza olanak tanıyacaktır.)

SEGMENT 2 TWITTER QUESTIONS ( TWITTER SORULARI )

Q1:

Instead of asking about the attack event in 2019, I want to ask you how you fight it. Nuls is still very strong. Available in many major exchanges. Hack attacks happened a lot in blockchain? You remained strong. I appreciate.

(T: 2019'daki saldırı olayını sormak yerine, bununla nasıl mücadele ettiğinizi sormak istiyorum. Nuls hala çok güçlü. Birçok büyük borsada mevcuttur. Blockchain’de hack saldırıları çok mu oldu? Güçlü kaldınız. Takdir ediyorum.)

A: We indeed have been attacked! (which coin that is worth something hasn’t?? )

after the attack we conducted a very thorough internal security audit with more than 10 developers focused in finding bugs

the attackers new the protocol very deeply so we are sure they tried again, gladly the security audit proved to be thorough enough and we solved a few critical bugs… just one address was attacked and most funds were recovered (our users didnt loss anything)

in the future we plan to conduct third party security audits

(T: Gerçekten saldırıya uğradık! (çok değerli kayıp olmadı)

saldırıdan sonra 10'dan fazla geliştirici hata bulmaya odaklanmış çok kapsamlı bir iç güvenlik denetimi gerçekleştirdik.

saldırganlar protokolü çok derinden yeni bu yüzden tekrar denediklerinden eminiz, memnuniyetle güvenlik denetimi yeterince kapsamlı oldu.

ve birkaç kritik hatayı çözdük … sadece bir adres saldırıya uğradı ve çoğu fon kurtarıldı (kullanıcılarımız hiçbir şey kaybetmedi)

gelecekte üçüncü taraf güvenlik denetimleri yapmayı planlıyoruz.)

Q2:

I have read the Nerve economic model. I saw that it was distributed 10 million for airdrops. Can you explain to me how people reacted to this generosity? Did you get the efficiency you want? it effected price?

(T: Nerve modelini inceledim. Airdrop için 10 milyon dağıtıldığını gördüm. İnsanların bu cömertliğe nasıl tepki verdiğini açıklayabilir misiniz? İstediğiniz verimliliği elde ettiniz mi? fiyat nasıl etkilendi?)

A: The airdrop will be executed in july so there is still a lot of time, the good thing is that our community numbers have grown significatively

we plan to make a lot of promotions and rewards for the months to come so people can get NULS and Nerve. please check our tweeter constantly because right now we have a contest for btc halving, you just need to guess the price BTC will be at halving, and the closest guesses will earn nuls and nerve.

http://twitter.com/Nuls

(T: Airdrop temmuz ayında duyurulacak, bu yüzden hala çok zaman var, iyi olan şey, topluluk sayımızın önemli ölçüde artmış olması insanların aylar boyunca NULS ve Nerve alabilmeleri için birçok promosyon ve ödül dağıtımı planlıyoruz. lütfen twitter hesabımızı sürekli kontrol edin çünkü şu anda bir yarışmamız var, sadece BTC’nin halving deki fiyatını tahmin etmeniz gerekiyor ve en yakın tahminler nuls ve nerve kazanacak.)

Q3 :

How did NULS structurally integrate the external service module and the basic infrastructure module? Can there be compatibility problems between 2 modules? What role does the built-in smart contract virtual machine (NVM) play here?

(T: NULS, harici servis modülünü ve temel altyapı modülünü yapısal olarak nasıl entegre etti? 2 modül arasında uyumluluk sorunu olabilir mi? Yerleşik akıllı sözleşme sanal makinesi (NVM) burada nasıl bir rol oynuyor?)

A: There is no compatibility problem at all, public service module is used by applications that need to access the state and history of all addresses, for example if you want to build your own explorer

and the basic infrastructure modules (collectively called Nulstar) are used to orchestrate the individule module apps. A virtual machine (VM) is a piece of software that is in charge to process smart contracts, ie translating a piece of code writting in a language that humans can understand to a language that computer can understand in almost real time.

(T: Hiçbir uyumluluk sorunu yoktur, kamu hizmeti modülü tüm adreslerin durumuna ve geçmişine erişmesi gereken uygulamalar tarafından kullanılır, örneğin kendi keşfinizi oluşturmak istiyorsanız

ve tek tek modül uygulamalarını düzenlemek için temel altyapı modülleri (topluca Nulstar olarak adlandırılır) kullanılır. sanal makine (VM) akıllı sözleşmeleri işlemekle görevli bir yazılım parçasıdır, yani insanların anlayabileceği bir dilde yazılmış bir kod parçasını bilgisayarın anlayabileceği bir dile çevirir ve bunu gerçek zaman diliminde yapar.)

Q4:

Beacuse of tough market conditions many projects are far from the targets. What is NULS’s strategy to survive in this long blockchain marathon?

(T: Zorlu pazar koşulları nedeniyle birçok proje hedefleri tutturamadı. NULL’un bu uzun blok zincir maratonunda hayatta kalma stratejisi nedir?)

A: This brutal alt bear market is already active since 2018, and it seems it is reaching to its end, we have a fiat line so we can survive for a long period and also we are migrating our workes to network rewarding model (this means that we stake NULS and workers are paid as a result of this staking). this implies that in the near future all employees will be effectively paid in NULS so the project becomes self sustainable indefinetely!. We also have income selling services, including our Chain Factory solution that in a few weeks manage to earn 91 000 NULs (more than 18 000 USD at current prices) , not bad at all taking into account current environment. We decided to burn those tokens to slowly reduce the offer and therefore increase the demand and also as proof that we indeed have another source of income. In other words we do not have funding problems for the foreseeable future

(T: Bu acımasız alt ayı piyasası 2018'den beri zaten aktif ve sonuna kadar ulaşıyor gibi görünüyor, bir fiat hattımız var, böylece uzun bir süre hayatta kalabiliyoruz ve ayrıca çalışmalarımızı ağ ödüllendirme modeline taşıyoruz (bu, bahis tutarı NULS’a ve işçilere bu bahis sonucunda ödeme yapılır) Bu, yakın gelecekte tüm çalışanlara NULS’da etkin bir şekilde ödeme yapılacağı anlamına gelir, böylece proje süresiz olarak kendi kendine sürdürülebilir hale gelir! Ayrıca, birkaç hafta içinde 91.000 NUL (cari fiyatlarla 18.000 USD’den fazla) kazanmayı başarabilen Zincir Fabrikası çözümümüz de dahil olmak üzere gelir satış hizmetlerimiz var, mevcut ortamı dikkate alarak hiç de fena değil. teklifi yavaş yavaş azaltmak ve bu nedenle talebi artırmak için bu jetonları yakmaya karar verdik ve ayrıca başka bir gelir kaynağımız olduğuna dair kanıt olarak. Başka bir deyişle, öngörülebilir gelecek için finansman sorunlarımız yoktur.

SEGMENT 3 QUIZ

Q1-NULS: What is the Max supply And circulating supply (approx)?

A — Max Supply: 210 000 000

Circulating: 95MM — 96MM

Q2- NERVE: which type of node is responsible to process cross-chain transactions and how many of them will be available?

(T: zincirler arası işlemleri işlemek için hangi düğüm türü sorumludur ve bunlardan kaç tanesi kullanılabilir olacak?)

A-Virtual Banks: only 15 will be selected from consensus nodes.

Q3-NERVE: what is Nerve’s max cap and initial supply?

A- Max Cap: 2 100 000 000

Initial supply: 1 100 000 000

Q4- NULS: What is the architecture/infrastructure used in NULS?

A -Microservices implementation called Nulstar

Q5- NERVE: From economic point of view which type of node would you like to operate?

A- Virtual Banks: more rewards!

Q6- NERVE: How many Consensus node are allowed?

A- Consensus nodes: for efficiency reasons only 35 will be selected to process transactions.

Q7- NULS: In which development language modules can be written in NULS and NERVE?

A- Any language

Q8- NERVE: What consensus mechanism does NERVE use?

A- PoCPBFT indeed!

Q9-NERVE: Which NULS tool was used to create NERVE?

A- ChainBox !! You can create several types of customized blcokchains with ChainBox and ChainFactory!

Q10- Do you know the link to discord And Telegram at Nerve?

A- https://discord.gg/aDaxwJR

https://t.me/NerveNetwork

congratulations! so this ends quiz section, i will select winners tommorrow at most! we will proceed to live AMA,

(T: tebrikler! Bu quiz bölümü biter, yarın kazananları seçeceğim! AMA’yı yaşamaya devam edeceğiz)

AMA QUESTIONS

Q1: What is the purpose of creating NerveNetwork, what problems can it fix and what changes will it bring to the NULS ecosystem?

Could you tell me how many projects are currently engaged in building the blockchain using NULS solutions and how do you support these projects?

(T: NerveNetwork’ü yaratmanın amacı nedir, hangi sorunları düzeltebilir ve NULS ekosisteminde hangi değişiklikleri getirecektir?

NULS çözümlerini kullanarak şu anda kaç projenin blok zincirini inşa etmekle meşgul olduğunu söyleyebilir misiniz ve bu projeleri nasıl destekliyorsunuz?)

A- The purpose is to open the gateway from NULS ecosystem to top rated projects and benefit from them, the future is undoubtedly for projects that understand that the mindset of ‘one blcokchain to rule them all’ is flawed and many blcokchains will exist that targets specific use cases, the abiility to interconnect them all will prove vital for long term survivility. like 10+ SCO projects and 40+ projects that requested free Cahin Factory download.

(T:Amaç, NULS ekosisteminden en yüksek puanlı projelere açılan kapıyı açmak ve bunlardan faydalanmaktır, şüphesiz ‘hepsini yönetecek bir blcokchain zihniyetinin kusurlu olduğunu ve belirli kullanımları hedefleyen birçok blcokchain’in var olacağını anlayan projeler için gelecek şüphe götürmez. vakalar, hepsini birbirine bağlayabilme kabiliyeti, uzun süreli hayatta kalma için hayati önem taşıyacaktır. 10+ SCO projesi ve ücretsiz Cahin Factory indirilmesini gerektiren 40+ proje gibi)

Q2: Acording website after Q2 2020 no any information about roadmap what is your plan for future to the best for nulls ?

(T: Q2 2020'den sonra web sitesine göre yol haritası hakkında hiçbir bilgi yok Gelecek için planınız nuls’lar için en iyisi nedir?)

A: After years of developing we feel that now is the time to let the people know about our projects

we have the slogan: “develop first, pump later!” and that the reason that maybe this is the first time you hear from us, for this we hired a marketing company that is helping in this goal and we already having some results.

This year we plan to get onboard even more partners,

development: finish Nerve and NDEX (our own decentralized exchange )

(T: yıllar süren gelişimlerden sonra, artık insanların projelerimiz hakkında bilgi verme zamanının geldiğini düşünüyoruz.

sloganımız var: “önce geliştir, sonra pompala!” ve belki de bizden ilk kez haber almanızın nedeni, bunun için bu hedefe yardımcı olan bir pazarlama şirketi tuttuk ve zaten bazı sonuçlar elde ettik.

Bu yıl daha da çok iş ortağına katılmayı planlıyoruz,

gelişme: Nerve ve NDEX (kendi merkezi olmayan dex borsası)

Q3: How does Mechanism NULLS coordinate compatibility in basic infrastructure for chains?

How does the chain system verify assets against the production of illegal assets in the NULS network? What assets are considered illegal?

(T: Mechanism NULLS, zincirler için temel altyapıdaki uyumluluğu nasıl koordine eder?

Zincir sistemi, NULS ağındaki yasadışı varlıkların üretimine karşı varlıkları nasıl doğrular? Hangi varlıklar yasa dışı sayılıyor?)

A: As other projects NULS has a strict protocol so if a node tries to double spend other nodes will notice and will agreed to emit a yellow card , the same for otehr type of infractions, it is difficult to cheat the blockchain and we found a good way to do it automatically for most common type of attacks!

(T: diğer projeler gibi NULS katı bir protokole sahiptir, bu nedenle bir düğüm diğer düğümleri iki kez harcamayı denerse ve sarı kart çıkarmayı kabul ederse, otehr tipi ihlaller için aynıdır, blok zincirini aldatmak zordur ve iyi bir yol bulduk en yaygın saldırı türü için otomatik olarak yapmak!

Q4: What are the strengths,benefits of NULS as compared with other platforms? #Nuls

(T: NULS’un diğer platformlarla karşılaştırıldığında güçlü yanları ve faydaları nelerdir?)

A: we are fast, thanks to PoC we are more secure because for many type of attacks the network has the ability to punish and kick off automatically,

but mostly we have the embedded ability to adapt and evolve faster than anybody, because our microservices architecture allows us to develop and upgrade individual modules (using any dev language you want), in fact infrasructure is made in c++ and nuls modules are made in Java!

Let me put it this way… if Vitalik finds ultimate scalability solution, while he is receiving the Turing award, we will pack the solution in a module and deploy it to Chain Factory months or even years before Ethereum!

(T: hızlıyız, PoC sayesinde daha güvenliyiz çünkü birçok saldırı türü için ağ otomatik olarak cezalandırma ve başlama yeteneğine sahiptir,

ama çoğunlukla, herkesten daha hızlı uyum sağlama ve evrimleşme yeteneğimiz var, çünkü mikro hizmet mimarimiz bireysel modülleri geliştirmemize ve yükseltmemize izin veriyor (istediğiniz herhangi bir geliştirme dilini kullanarak), aslında c ++ ‘da altyapı yapılır ve nuls modülleri Java’da yapılır !

Şunu söyleyeyim … Vitalik, Turing ödülünü alırken nihai ölçeklenebilirlik çözümü bulursa, çözümü bir modüle paketleyeceğiz ve Ethereum’dan aylar hatta yıllar önce Zincir Fabrikasına dağıtacağız!)

Q5: At present time no one project is perfect, everyone have some weakness. so my question is what is weakness of Nuls and Nerve which you want to improve in future? And how will Nuls and Nerve team balance the conflict between investors profit and project ecosystem health as well as prevent pump-dump mechanism?

(T: Şu anda hiçbir proje mükemmel değil, herkesin zayıflığı var. bu yüzden sorum, gelecekte geliştirmek istediğiniz Nuls ve Sinirin zayıflığı nedir? Nuls ve Nerve ekibi, yatırımcıların karı ve proje ekosistem sağlığı arasındaki çatışmayı nasıl dengeleyecek ve pompa boşaltma mekanizmasını nasıl önleyecek?)

A: Our weakness may be manpower, even that we have a big team for our market cap size we always need more! (12+ devs) Indeed! We will release a public beta of NDEX first week of May, and yes , we will have promotions celebrating this, so stay tunned!!

(T: Zayıflığımız insan gücü olabilir, pazar kap büyüklüğü için büyük bir ekibimiz olsa bile, her zaman daha fazlasına ihtiyacımız var! (12+ geliştirici)

Aslında! Mayıs ayının ilk haftasında NDEX’in herkese açık bir beta sürümünü yayınlayacağız ve evet, bunu kutlayan promosyonlarımız olacak, bu yüzden bizi izlemeye devam edin)

Q6: why do we need another chain like nuls?

(T: eden NULS gibi başka bir zincire ihtiyacınız var?)

A:As i explained above we are the blcokchain that has the ability to evolve and adapt faster than anybody else, because no matter what techonology you have now, in a few years or even months it will be obsolete so if you cant adapt you will die long term

(T: Yukarıda açıkladığım gibi, biz diğer herkesten daha hızlı evrimleşme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olan blcokchain’iz, çünkü şu anda hangi teknolojiye sahip olursanız olun, birkaç yıl hatta aylarda modası geçecek, böylece uyum sağlayamazsanız uzun süre sonunda öleceksiniz.)

Q7: How can i be node :)

(T: NULS ağında nasıl node olabilirim ?)

A: for NULS: you need to register a node with 20000 NULS

to activate it you need people to stake 200 000 NULS on it!

for NERVE: 35 nodes that has the most deposits will be the ones chosen to process transactions

(T: NULS için: 20000 NULS ile bir düğüm kaydetmeniz gerekir

aktive etmek için 200 000 NULS çıkarmanız gerekiyor.

NERVE için: En fazla mevduat olan 35 düğüm, işlemleri işlemek için seçilenler olacaktır)

Q8: Nulls Micro Service Infrastructure. how safe it is for users’ information security?

(T: Nulls Mikro Hizmet Altyapısı kullanıcıların bilgi güvenliği için ne kadar güvenli?)

A: Google , microsoft, netflix, etc the biggest software companies in the world are adopting this model, which is difficult to devlop at first (we are the first and currently only ones on the whole crypto landscape!!) , security is good because its a lot easier to audit individual modules and to locate bugs.. also its a lot easier to deploy and upgrade new versions

(T: Google, microsoft, netflix, vb. Dünyanın en büyük yazılım şirketleri, ilk başta anlaşılması zor olan bu modeli benimsiyorlar (ilk ve şu anda sadece tüm kripto manzarasındayız!), Güvenlik iyidir çünkü ayrı modülleri denetlemek ve hataları bulmak çok daha kolay .. Ayrıca onun yeni sürümleri dağıtmak ve yükseltmek çok daha kolaydır.)

Q9: As TNX is subchain of the NULS Blockchain, what does actual role of TNX in NULS blockchain???

(T: TNX, NULS Blockchain’in alt zinciri olduğundan, TNX’in NULS blockchain’deki gerçek rolü nedir ???)

A: TNX is one of our partners that followed SCO program (SCO is the unique ability we have that NULS holders can stake in interesting projects and receive the project tokens instead of NULS, the project receives the NULS ) , they are building an ecommerce solution on top of our blcokchain

we have 10+ partners that have chosen to get funded through SCO program

(T: TNX, SCO programını takip eden ortaklarımızdan biridir (SCO, NULS sahiplerinin ilginç projelerde pay alabilecekleri ve NULS yerine proje jetonlarını alabilecekleri benzersiz bir özelliktir, proje NULS’yi alır), üstte bir e-ticaret çözümü oluşturuyorlar blcokchain’imizin SCO programı ile finanse edilmeyi seçen 10'dan fazla ortağımız var.)

Q10: As the NULS team, where are you positioning yourself in crypto technology in the next 5 years?

(T: NULS ekibi olarak, önümüzdeki 5 yıl içinde kendinizi kripto teknolojisinde nerede görüyorsunuz?)

A: We have unique products and features that are very difficult to copycat without writing your software from scratch, things like Chain Factory would be very difficult without our core infrstructure and these features will be valued a lot in the upcoming years because we wont have too much competition

(T: Yazılımınızı sıfırdan yazmadan kopyalamak çok zor olan benzersiz ürün ve özelliklere sahibiz, Zincir Fabrikası gibi şeyler çekirdek altyapımız olmadan çok zor olacak ve bu özellikler önümüzdeki yıllarda çok değerli olacak çünkü çok fazla rekabete sahip olmayacağız.)

Q11: As I know there are a lot of coins on the market now,but why should we hold NULS?What are the long-time benefits when I hold NULS?

(T: Bildiğimiz gibi şu anda piyasada çok coin veya altcoin var, ama neden NULS tutmalıyız? NULS tuttuğumda uzun süreli faydalar nelerdir?)

A: NULS offers the unique ability to adapt and transform itself to endorse new technologies, so long term our users know that new technologies will be adapted to our blcokchain seamlessly , in other words no matter what technology wins .. WE WIN!!!

(T: NULS, yeni teknolojileri desteklemek için kendini uyarlama ve dönüştürme konusunda eşsiz bir yetenek sunuyor, bu yüzden uzun vadede kullanıcılarımız yeni teknolojilerin blcokchain’imize sorunsuz bir şekilde adapte olacağını, başka bir deyişle hangi teknoloji kazanırsa kazansın. BİZ KAZANDIK !!!)

Q12: What opportunities does NULS offer developers in terms of cost, speed and security, and how does it give developers freedom?

(T: NULS, geliştiricilere maliyet, hız ve güvenlik açısından hangi fırsatları sunuyor ve geliştiricilere nasıl özgürlük veriyor?)

A: Our solution is very well suited to Developers because they can use any development language to code modules, so they can build complete systems without the need to learn a new language (for smart contracts only java is supported for now) , this of course reduce development costs to companies a lot.
Also as we use microservices, developing modules is a lot faster and easier to deploy, very good for cloud
and lastly we offer free direct support for our partners so they can implement their solutions faster and effectively!

(T: Çözümümüz Geliştiriciler için çok uygundur, çünkü modülleri kodlamak için herhangi bir geliştirme dilini kullanabilirler, böylece yeni bir dil öğrenmeye gerek kalmadan komple sistemler oluşturabilirler (akıllı sözleşmeler için şimdilik sadece java desteklenmektedir), bu elbette gelişimi azaltır şirketlere maliyeti çok fazla.

Ayrıca mikro hizmetler kullandığımız için, modül geliştirmek çok daha hızlı ve daha kolay, bulut için çok iyi

ve son olarak çözümlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulayabilmeleri için ortaklarımıza ücretsiz doğrudan destek sunuyoruz!)

>Important links for NULS:

Website: https://nuls.io

Twitter: https://twitter.com/Nuls

Telegram: https://t.me/Nulsio

Medium: https://medium.com/@nuls

>Important links for Kazanç Rehberi

Twitter: https://twitter.com/kazanc_rehberi

Telegram (Chat): https://t.me/kazancrehberi

Telegram (Trade): https://t.me/traderehberi

Telegram (ANN): https://t.me/kazancrehberiduyuru

Kriptopara Yardımlaşma Platformu!